Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die MijnAutocoach.nl (hierna aangeduid als: "MijnAutocoach"). besteedt aan de samenstelling van MijnAutocoach, is het mogelijk dat de informatie die op MijnAutocoach wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.


Beweringen, mededelingen en meningen, geuit in de artikelen en op de pagina’s van MijnAutocoach.nl, alsmede in de e-mails die door MijnAutocoach zijn verzonden, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of MijnAutocoach.


MijnAutocoach kan er niet voor instaan dat de informatie op MijnAutocoach geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


MijnAutocoach sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van MijnAutocoach.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om MijnAutocoach.nl te kunnen raadplegen. MijnAutocoach is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via MijnAutocoach of door middel van MijnAutocoach.nl verkregen is. MijnAutocoach garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.


Aangezien MijnAutocoach niet kan instaan voor de juistheid en geschiktheid van dergelijke informatie in een voorkomend geval. Om deze reden adviseert MijnAutocoach de gebruiker of ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van verkregen informatie.

 

De informatie op MijnAutocoach wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.